Integritet

Svedala Trafikskola

Integritetpolicy för svedalatrafikskola.se

Personuppgiftshantering är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda integriteten, tillgängligheten och sekretessen för personuppgifter.
Denna integritetspolicy ger kompletterande information om vilka personuppgifter som samlas in, hur uppgifterna samlas in, på vilken laglig grund vi hanterar personuppgifterna och vilka rättigheter du har kring hanteringen av dina personuppgifter.

1. Grundläggande krav för behandling av personuppgifter

Webbplatsen svedalatrafikskola.se är en del av affärssystemet Optima.
Företag och verksamheter som använder Optima är personuppgiftsansvariga. STR Service tillhandahåller Optima för företag och verksamheter och är personuppgiftsbiträde. Detta regleras genom våra villkor och personuppgiftsbiträdesavtal.

Informationen behandlas i enlighet med vid var tid gällande integritetslagstiftning, och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

2. Syftet med behandlingen och vilka uppgifter vi behandlar

För att kunna leverera tjänsten till dig behandlar vi information om vem du är och hur du använder tjänsten. Vi behandlar uppgifter om namn, adress, födelsedatum, e-post, telefonnummer och information om köp samt information relaterad till användningen av tjänsten. Det rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla vårt avtal med dig, se GDPR artikel 6 bokstav b.

Svedala Trafikskola använder administrations- och bokningssystemet Optima. I Optima lagras information om namn, e-post, telefonnummer, födelse- och personnummer samt information relaterad till trafikundervisning. Personuppgifterna behandlas för att uppfylla avtal om trafikundervisning med eleverna och som grund för fakturering.

Cookies (kakor)

Liksom de flesta webbplatser använder Svedala Trafikskola cookies för att kunna leverera tjänsten, erbjuda en så bra användarupplevelse som möjligt och för att kunna ge bättre kundservice.
En cookie är en textfil som placeras i din webbläsares internminne vid besök på eller interaktion med en webbplats.
Genom användning av cookies samlar vi in information om vilken webbläsare du använder, din IP-adress, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, samt data om besökta undersidor med datum/tid för besöket.

Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt.
Det rättsliga grunden för behandlingen av dessa är berättigat intresse, se GDPR artikel 6 bokstav f.
Om du inte längre vill samtycka till detta kan du hantera användningen av cookies i din webbläsare.
Mer information finns här: https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/#anvandare

Användning av cookies som kräver samtycke

Om du samtycker används också cookies för:
Analysändamål för att hjälpa oss se hur våra webbplatser används, så att vi kontinuerligt kan förbättra dem.

Vi använder:

Marknadsföringsändamål och för att anpassa innehållet för varje användare.

Vi använder:

Det rättsliga grunden för användning av sådana cookies är samtycke, se GDPR artikel 6 bokstav a. Samtycke inhämtas genom kryssrutor när du besöker webbplatsen.

Du kan ändra dina preferenser här.

3. Särskilt om barns integritet

I enlighet med integritetslagstiftningen avstår [företagsnamn] från att behandla personuppgifter om barn under 13 år utan målsmans samtycke. Om det visar sig att vi har behandlat sådana personuppgifter, kan du kontakta oss för radering enligt beskrivningen under punkt 6.

4. Användning av databehandlare

Svedala Trafikskola har ingått en databehandlaravtal med STR Service AB som behandlar personuppgifter på våra vägnar. Vår databehandlare får inte behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som har avtalats med oss och beskrivits i denna integritetspolicy.

5. Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran.
Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser.
Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

6. Lagringstid och raderingsrutiner

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagstadgade skyldigheter vi har, som exempelvis enligt bokföringslagstiftningen och trafikundervisningsförordningen.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer dessa att publiceras innan ändringarna genomförs.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har en begäran med stöd av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen (se ovan) är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon eller via E-post.

8. Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka tillämpningen av lagstiftningen rörande dataskydd.
Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se

9. Uppdateringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

10. Googles annonstjänster

Du kan läsa mer om hur Google behandlar dina personupplysningar här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Personalisering

För att kunna ge dig en relevant och bra upplevelse i vår webbutik använder vi funktioner och system för att anpassa innehållet så att det anpassas efter dig och dina intressen.
Detta inkluderar din IP-adress, webbläsare (Chrome, Edge, Safari, etc), operativsystem (Windows, MacOS, etc.), klick eller annan relevant interaktion med reklam, vilka sidor du har tittat på och liknande.
Vi anpassar endast innehållet på vår webbplats om du har gett ditt samtycke.
Sådant samtycke kan ges genom inställningar i popup-fönster som kommer vid ditt första besök eller när det har gått lång tid sedan du besökte sidan.

Ytterligare integritetspolicy

Avtalsvillkor för Svedala Trafikskola
Svedala Trafikskola drivs som ett aktiebolag sedan 2014. Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder AM-utbildning, körkortsutbildning för bil, bil med tungt släp, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.
Vi tillämpar STR:s policy gällande avbokningsregler samt reklamations – och återbetalningspraxis.
Du kan läsa mer om den på www.str.se.
Avtalsvillkor – Svedala Trafikskola AB

§1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Svedala Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.
Svedala Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning.
Svedala Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. I vår integritetspolicy kan du på ett lätt och tydligt sätt kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona.
Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning.
Våra paket ska vara utnyttjade inom 6 månader fr.o.m inköpsdatumet och berörs ej av eventuella prisändringar.
Vi tar emot betalningar via bankgiro och Swish.

§6 Avbokningsregler
För avbokningar som sker efter kl. 12.00 vardagen innan körlektionen debiteras du full avgift, om du inte kan visa upp ett läkarintyg inom en vecka från lektionstillfället som visar att du pga sjukdom inte kunnat infinna dig till lektionen.
Vid avbokning av Risk2 ska detta göras senast 4 arbetsdagar innan för att slippa debitering.

§7 Alkolåsanvändning
Varje kund måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

§8 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§9 Friskrivning från ansvar
Svedala Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§10 Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen.
Inskrivning på Svedala Trafikskola AB anses som att kunden accepterat avtalet.

§11 Vid eventuell tvist
Svedala Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Svedala Trafikskola AB.
I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 2023-11-24

Kommande kurser

Innehåller användning som kräver aktivt samtycke

Svedala Trafikskola vill ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår tjänst. För att uppnå detta använder vi cookies och pixlar. Vissa av dessa är nödvändiga för att vår tjänst ska fungera, och andra hjälper dig att få en bättre och mer anpassad upplevelse.
Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du användningen av cookies och pixlar.

Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på ett optimalt sätt, och de går därför inte att ta bort.

Läs mer